เกี่ยวกับโครงการ

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี​

การกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน ผ่านกระบวนการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และได้รับรองเป็นฉันทามติของภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 (26 ธันวาคม 2557)