Slide

คำแนะนำ กรุณาสมัครสมาชิก เพื่อเข้าสู่บทเรียน

คำแนะนำ กรุณาสมัครสมาชิก
เพื่อเข้าสู่บทเรียน

ความเป็นมาของโครงการ

การกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน  ผ่านกระบวนการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  และได้รับรองเป็นฉันทามติของภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557  (26  ธันวาคม 2557)

เป้าหมาย คือ  ลดอัตราเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดีลงครึ่งหนึ่งใน พ.ศ.2568  ลดอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับในปลาและในคนน้อยกว่าร้อยละ1 ในปี พ.ศ.2568

จัดทำโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  และสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

จัดทำโดย สำนักงานกรมควบคุมโรคที่ 7
และสำนักงานศึกษาธิการภาค 12